Algemene Voorwaarden Coöperatie Swinefeed.com U.A.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, en leveringen van diervoeders, premixen, melksystemen, biggen en kalvermelken, hierna ”Swinefeed.com” genoemd.
 2. Indien het Swinefeed.com door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Swinefeed.com. Swinefeed.com is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.
 3. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door het Swinefeed.com is uitgevoerd, moet die contractspartij onmiddellijk en wel binnen 48 uur daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan Swinefeed.com schriftelijk mededeling doen.
 4. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 5 dagen daarna schriftelijk aan Swinefeed.com worden medegedeeld.
 5. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat het Swinefeed.com naar behoren heeft gepresteerd.
 6. Swinefeed.com behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van Swinefeed.com terzake van geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of Swinefeed.com op zijn wederpartij een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft Swinefeed.com de bevoegdheid het door hem geleverde als zijn eigendom terug te vorderen en wel in de originele en onbeschadigde staat.
 7. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met het Swinefeed.com schade ontstaan, dan geldt het volgende:
  1. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij het Swinefeed.com geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is het Swinefeed.com voor die schade niet aansprakelijk.
  2. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door Swinefeed.com dan wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van Swinefeed.com beperkt tot het terzake in rekening gebrachte bedrag dat gefactureerd is en voldaan is voor de goederen of dienst, echter met een maximum van € 10.000,-- (tienduizendduizend Euro).
  3. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde schade.
  4. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractspartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van €10.000,-- (tienduizend Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen.
  5. Garantie op materialen en systemen geleverd door Swinefeed.com gelden alleen met in achtneming van de op de juiste wijze gebruik en onderhoud van het betreffende materiaal. Garanties gelden maximaal een jaar gerekend vanaf de datum van levering. Garanties worden slechts verstrekt als er eerst deugdelijk onderzoek heeft plaats gevonden en de oorzaak van het gebrek is vastgesteld door Swinefeed.com.
 8. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Swinefeed.com ter zake van gebreken in afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering.
 9. Inkoopvoorwaarden van contractspartijen worden door het Swinefeed.com niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk.
 10. Op alle overeenkomsten met Swinefeed.com.com is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen kunnen alleen voorgelegd worden bij het arrondissement in de regio Overijssel.